• 1

Apie asociaciją

LBTA įsikūrimo istorija

Lietuvos biotechnologų asociacijos pirmtaku buvo Lietuvos biotechnologų draugija, kuri buvo įsteigta 1991 m. Vilniaus universiteto prof. Antano Glemžos iniciatyva. Lietuvos biotechnologų draugija 1994 m. jau turėjo 64 narius, 1995 m. buvo priimta į Europos Biotechnologijos Federaciją (EFB). Organizuoti tarptautiniai renginiai: seminaras „Biotechnologija ir pieno pramonė“ (1996.10.22, Vilnius), konferencija „Angliavandenių perdirbimas“ (1997.10.23-25, Druskininkai). Tolesniais metais, dėl įvairių priežasčių, draugijos, kaip organizacijos, veikla palaipsniui nutrūko, nors kai kurie draugijos nariai ir toliau aktyviai dalyvavo EFB renginiuose bei kitose susijusiose veiklose.

Lietuvos biotechnologų asociacija (LBTA) buvo įkurta 2003 metais, didėjant biotechnologijos svarbai mokslo ir ūkio srityse. Steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. spalio 14 d. Biotechnologijos institute, jame dalyvavo 19 Lietuvos biotechnologijos specialistų: E. Baškys, V. Butkus, G. Dienys, S. Grigiškis, A.E. Janulaitis, S. Klimašauskas, J. Kulys, D. Levišauskas, A. Lubys, R. Meškys, A. Pauliukonis, V. Razumas, K. Sasnauskas, V. Stanys, V. Šikšnys, A.V. Tamošiūnas, A. Valickas, G. Valinčius, A. Žvirblienė. Prezidentu išrinktas Biotechnologijos instituto direktorius prof. Algimantas Pauliukonis, vice-prezidentu prof. Gervydas Dienys ir iždininku Živilė Navaitė. LBTA įregistruota LR Juridinių asmenų registre, jai suteiktas paramos gavėjo statusas.

2007-2008 metais į LBTA įstojo pirmieji juridiniai nariai (Biotechnologijos ir Biochemijos institutai).

Buvę LBTA prezidentai:

 • 2003-2009 m. prof. Algimantas Pauliukonis
 • 2009-2016 m. prof. Gervydas Dienys

LBTA Struktūra

Asociacijos valdyba:

Artūras Razinkovas-Baziukas
Danas Tvarijonavičius
Gervydas Dienys
Gintaras Brazauskas
Ignas Kiudulas
Ilona Jonuškienė
Inga Matijošytė
Kęstutis Sasnauskas
Linas Kalėda
Rokas Abraitis
Rolandas Meškys
Tomas Andrejauskas
Valdas Laurinavičius
Vidmantas Stanys

LBTA prezidentas ir vice-prezidentai:
Inga Matijošytė (prezidentė)
Rokas Abraitis (viceprezidentas)
Danas Tvarijonavičius (viceprezidentas)
Tomas Andrejauskas (viceprezidentas)
Linas Kalėda (viceprezidentas)

LBTA nariai:
Fiziniai - 60 narių
Juridiniai - 17 narių

LBTA tikslai ir uždaviniai

Tikslai:

 • Biotechnologijos fundamentinių ir taikomųjų tyrimų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose skatinimas.
 • Biotechnologijos pramonės bei prekybos biotechnologiniais produktais plėtros skatinimas.

LBTA uždaviniai:

 • Paramos mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimui, mokslininkų verslumo ugdymui, inovacijų įgyvendinimui, naujų įmonių, verslo inkubatorių, mokslo ir technologijų parkų steigimui teikimas.
 • Biotechnologijos metodų ir pasiekimų taikymo sveikatos apsaugoje, žemės ūkyje, maisto pramonėje, aplinkos apsaugoje ir kitose veiklos srityse ugdymas.
 • Informacijos ir patyrimo biotechnologijos srityje skleidimas rengiant mokslinius seminarus, konferencijas, kvalifikacijos kėlimo kursus, naudojant interneto resursus, leidžiant mokslinius leidinius.
 • Parama Lietuvos biotechnologinio profilio studentų profesinio pasirengimo tobulinimui, mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas skatinant stažuotes geriausiuose Lietuvos ir užsienio mokslo centruose.
 • Parama siekiams grąžinti į tėvynę užsienyje studijas baigusius bei mokslinį laipsnį įgijusius biotechnologinio profilio specialistus.
 • Visuomenės supratimo apie biotechnologinius produktus ir metodus, jų privalumus ir trūkumus, naudojimą ugdymas.
 • Ryšių ir bendradarbiavimo su įvairių pasaulio šalių biotechnologų draugijomis ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymas, keitimasis informacija ir specialistais, dalyvavimas konferencijose ir bendruose projektuose.

LBTA veikla biotechnologijų skatinime

Programų ir projektų rengimas

 • Dalyvavimas darbo priežiūros grupėje rengiant Bioekonomikos plėtros Lietuvije galimybių studiją (2017 m.).
 • „Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 m.“ programos kartu su LNBP parengimas (2010 m.).
 • Dalyvavimas bendrai su užsienio šalimis „Baltijos Jūros Regiono Strategijos“ projekto parengime ir vykdyme (2009 – 2010 m.).
 • „Biotechnologijos ir biofarmacijos nacionalinės kompleksinės programos“ (projekto parengimas (2008 m.).
 • Galimybių studijos „Aukščiausios kompetencijos specialistų rengimas, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, mokslui imlaus verslo vystymas biotechnologijos srityje“ parengimas (2007 m.).
 • „Strateginio tyrimų plano“ rengimas (2006 m.).
  LBTA yra viena iš Lietuvos nacionalinės biotechnologijų platformos steigėjų (2006 m.).
 • „Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007-2010 m.“ programos parengimas (2004-2006 m.).
 • Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje galimybių studija (2005 m.).

Konferencijų ir seminarų rengimas

 • 2015 m. lapkričio 4 d. kartu su partneriais organizavo Bioekonomikos sesiją tarptautinės konferencijos “Innovation Drift” metu, po kurios parengta rezoliucija dėl Bioekonomikos plėtros Lietuvoje.
 • 2014 m. spalio 10 d. LBTA inicijuota ir kartu su LR Ūkio ministerija organizuota apvalaus stalo diskusija „ Lietuvos bioekonomika – plėtros perspektyvos“.
 • 2013 m. rugsėjo mėn. kartu su JAV Ambasada Lenkijoje organizuota apvalaus stalo diskusija “Scientific and practical approach to the use of green biotechnology in the countries of the european union and the world“.
 • 2011 m. lapkričio 2 d. Vilniuje, LBTA kartu su UAB Beamo organizavo mokslo ir pramonės atstovų apskritojo stalo diskusiją „Mokslinės veiklos galimybės padėti farmacijos, sveikatos, grožio, higienos sektoriuje dirbančių įmonių plėtrai“.
 • 2010 m. spalio 6 d. Vilniuje, LBTA kartu su UAB Beamo organizavo mokslo ir pramonės atstovų apskritojo stalo diskusiją „Mokslinės veiklos galimybės padėti pieną perdirbančios pramonės plėtrai“.
 • 2010 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje, LBTA kartu su UAB Beamo organizavo mokslo ir pramonės atstovų apskritojo stalo diskusiją „Mokslinė veikla ir jos nauda aliejaus pramonei“.
 • 2009 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje LBTA kartu su Europos biopramonės asociacija EuropaBio surengė tarptautinį seminarą Development of Healthcare biotechnology SMEs (Medicininės biotechnologijos mažų ir vidutinių įmonių plėtra). Seminare buvo svarstyti aktualūs medicininės biotechnologijos ir biotechnologijos duomenų bazių kūrimo klausimai.
 • 2009 m. kovo 24 - 25 d. Lietuvos biotechnologų asociacija kartu su LR Aplinkos ministerija, Biotechnologijos institutu ir Pasaulio aplinkos fondo ir Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos projektu "Biosaugos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje" organizavo mokslinę - praktinę konferenciją "Biotechnologijos saugaus naudojimo ir vystymo perspektyvos Lietuvoje".
 • 2008 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje įvyko tarptautinė Apskrito stalo diskusija pramoninės biotechnologijos Lietuvoje klausimais. Diskusiją organizavo Lietuvos biotechnologų asociacija, Biotechnologijos institutas, Europos biotechnologijos įmonių asociacija EuropaBio ir Europos Darniosios chemijos technologinė platforma.
 • 2008 m. rugsėjo 24 - 26 d. Vilniuje įvyko Skandinavijos ir Baltijos šalių biotechnologijos ir gyvybės mokslų organizacijų tinklo ScanBalt 7-asis forumas. Forumą organizavo Biotechnologijos institutas, Lietuvos biotechnologų asociacija ir Turku Biomaterials Centre (Turku Biomedžiagų centras) (Suomija). Forumą remė Nature Publishing Group (Gamtos mokslų leidybos grupė).

Dalyvavimas renginiuose pristatant LBTA veiklą

 • „Bioekonomika Lietuvoje - dabartis ir perspektyvos“ (I. Matijošytės pranešimas) mokslinė-praktinė konferencija „ Agroinovacijų ir maisto technologijų krypties pristatymas. Sprendžiamos problemos ir iššūkiai“. 2015 m. rugsėjo 25 d. Babtai, Lietuva.
 • „Bioeconomy is a driver in economy - Lithuania case” (I. Matijošytės pranešimas), konferencija „Circular and Bio-economy as part of our Smart Specialization strategies?“, 2016 m. gegužės 7 d., Švedija.
 • Bioforum 2009, birželio 3-5 d., Lodzė, Lenkija (2009).
 • Bioforum 2010, gegužės 19-21 d., Lodzė, Lenkija (2010).
 • Lietuvos biotechnologijų mokslo ir verslo sektoriaus pristatymas Jungtinėje Karalystėje tarpininkaujant LR Ambasadai Jungtinėje Karalystėje (2008 m.).
 • ScanBalt forumas rugsėjo 24-26 d., Vilnius (2008 m.)

LBTA partnerystė